Ποιοι είμαστε

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και των υποσελίδων της (https://paradoxnext.com) .

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας https://paradoxnext.com παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι και διέπουν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας https://paradoxnext.com παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της

Γενικές πληροφορίες

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και των υποσελίδων της https://paradoxnext.com διέπεται από τους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας (κείμενα, εικόνες, κ.α) προστατεύεται από τους νομούς περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, εκπομπή, διάχυση, αποστολή, αντιγραφή ολική ή μερική ή χρήση του περιεχομένου από τρίτο για σκοπούς εμπορικούς όπως ορίζεται και ειδικότερα κατωτέρω. Επίσης, όλες οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα προστατεύονται από τους νόμους πνευματικής ή/ και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Μερικές από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα αποκτήθηκαν από δημόσιες ιστοσελίδες δίχως προβλήματα για την απόκτησή τους.
Με σκοπό την βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτή, η PARADOX NEXT διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση αλλαγών στην ιστοσελίδα της και αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πάντα μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος ελληνικού κι ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα ζητήματα αυτά.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Η PARADOX NEXT επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τα στοιχεία που συναποτελούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://paradoxnext.com
Αφενός εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://paradoxnext.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, εφαρμογών, γλωσσών προγραμματισμού των παρεχομένων υπηρεσιών, σχεδιασμού ιστοσελίδας, interface, παρουσίασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας και γενικά όλων των αρχείων αυτής της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PARADOX NEXT και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως ουδέν εκ των προστατευμένων στοιχείων δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης (επαχθούς ή χαριστικής αιτίας), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς ή με σκοπό το προσωπικό (χρηματικό ή μη όφελος) κέρδος.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το https://paradoxnext.com χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους η PARADOX NEXT δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Επίσης, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την προέλευση και τον δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Αφετέρου, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, χαρακτήρες και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα που αφορούν και καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών της PARADOX NEXT και τα οποία προβάλλονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην PARADOX NEXT.

Απαγορεύεται αυστηρά η με κάθε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό χρήση ή κατάχρηση, παραποίηση ή απομίμηση από κάθε τρίτο των εμπορικών σημάτων, του σήματος φήμης και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου.
Η παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των διακριτικών ή αναγνωριστικών γνωρισμάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου από κάθε τρίτο με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την προέλευση του περιεχομένου των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά.
Η PARADOX NEXT θα προστατεύσει σθεναρά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που της ανήκουν στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

Άλλες ιστοσελίδες και σύνδεσμοι

Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας https://paradoxnext.com και των υποσελίδων της, δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να διοδεύεται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, etc) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η PARADOX NEXT δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν εγκρίνει και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα των πληροφοριών, τους όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε για τις ιδιότητες και την ποιότητα των υπηρεσιών που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η ιστοσελίδα μας παρέχει αποκλειστικά και μόνο τη δυνατότητα διόδευσης. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του τρίτου. Η ιστοσελίδα https://paradoxnext.com και οι υποσελίδες της, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η PARADOX NEXT δεν ευθύνεται επίσης για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση και χρήση των χρηστών των παρεχόμενων μέσω αυτών υπηρεσιών ή πληροφοριών. Η PARADOX NEXT έχει το απόλυτο δικαίωμα να διακόπτει ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε λόγο χωρίς καμία ειδοποίηση τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Ενημερωτικά δελτία (newsletters)

Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να εγγραφεί στο newsletter της PARADOX NEXT (https://paradoxnext.com) είναι απαραίτητο να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας https://paradoxnext.com λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PARADOX NEXT και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. H ιστοσελίδα https://paradoxnext.com διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Εγγυήσεις και περιορισμός ευθύνης του ιστοχώρου

 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη.
H ιστοσελίδα της PARADOX NEXT δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, οι αναρτήσεις θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα https://paradoxnext.com και οι υποσελίδες της δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα https://paradoxnext.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει ή θα παραπέμπει στο μέλλον μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ιστοσελίδα https://paradoxnext.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή του χρήστη/επισκέπτη σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο η σε οποιαδήποτε ιδιότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε ιδιότητα ή τμήμα αυτής οποιαδήποτε στιγμή.

Λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της https://paradoxnext.com καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας https://paradoxnext.com και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών.