Στόχος και όραμα της PARADOX NEXT, ως το μοναδικό πιστοποιημένο Κέντρο Λήψης Σημάτων κατά EN 50518:2019 Category I από την KIWA B.V. στην Ελλάδα είναι η τήρηση των διαδικασιών και των πολιτικών της, που οριοθετούνται μέσα από τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες.

Για την επίτευξή τους, η εταιρεία έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015 εναρμονίζοντάς το με τις απαιτήσεις της EN 50518:2019 , και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της και τις σχέσεις με τους πελάτες όπως φαίνονται παρακάτω:

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο Motto (σύνθημα) της εταιρείας

"Το επόμενο βήμα στην ασφάλειά σας"

Το Σύστημα Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της εταιρείας σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εταιρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η εκπλήρωση της.

Σταύρος Τζαβόπουλος

Chief Executive Officer