Η EN 50518:2019 είναι η Ευρωπαϊκή οδηγία για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων και Εικόνας, η οποία λεπτομερώς ορίζει τα πλαίσια ασφάλειας και διαδικασιών. Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η διαχείριση σημάτων να γίνεται μέσω πιστοποιημένων εταιρειών, βάσει της πιο πάνω οδηγίας.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης θέτουν απαιτήσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Λήψης Συναγερμών (ARC). Σχεδόν όλες αυτές οι χώρες κατευθύνουν στο πρότυπο EN 50518 για τα «Κέντρα Παρακολούθησης και Λήψης Συναγερμών».

Η πρώτη έκδοση αυτού του ευρωπαϊκού προτύπου δημιουργήθηκε το 2010 και αυτή τη στιγμή το EN 50518 έχει φτάσει στην τρίτη του έκδοση.

Από τον Αύγουστο του 2019 εισάγεται η τρίτη έκδοση του προτύπου EN 50518., το οποίο αντικαθιστά τα μέρη 1, 2 και 3 του EN 50518 από το 2013.

EN 50518:2019 Category I

Certified Company

Τα νέα Κέντρα Λήψης και παρακολούθησης σημάτων συναγερμού αξιολογούνται πλέον με βάση το νέο πρότυπο από 2/6/2019.

Τα πιστοποιημένα Κέντρα Λήψης Σημάτων θα πρέπει να συμμορφώνονται με το νέο πρότυπο το αργότερο έως τις 2/6/2022.

Η πιστοποίηση για το πρότυπο EN 50518 βασίζεται στο πρότυπο με τις απαιτήσεις του για τα κατασκευαστικά στοιχεία, τα συστήματα και τις διαδικασίες ενός Κ.Λ.Σ. Εκτός αυτού, το EN 50518 προσφέρει πολλαπλά πεδία για το χειρισμό διαφορετικών ειδών σημάτων.

Αυτά τα σήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Ο χειρισμός μηνυμάτων Κ.Λ.Σ. από εφαρμογές ασφαλείας

Κατηγορία II: Ο χειρισμός σημάτων Κ.Λ.Σ από εφαρμογές που δεν ανήκουν στην ασφάλεια. Το EN 50518 καθορίζει το είδος των σημάτων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία. Η πλήρης επισκόπηση των πεδίων εφαρμογής που αναφέρονται ανά κατηγορία περιγράφεται λεπτομερώς στην οδηγία και εμφανίζονται στο πιστοποιητικό της PARADOX NEXT

Ποιούς αφορά η οδηγία

EN 50518:2019

 • Κέντρα Λήψης Σημάτων
 • Κέντρα Ελέγχου Εικόνας

 • Κέντρα Ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας

 • Κέντρα Ελέγχου οχημάτων ασφαλείας και στατικών φυλάκων

 • Control Rooms εταιρειών και κτηρίων

ISO 9001:2015

Certified Company

Τι είναι το ISO 9001

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης, που εφαρμοζόμενο, διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Με πάνω από 1.1 εκατομμύρια πιστοποιητικά η πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 βοηθάει τους οργανισμούς να αποδείξουν στους πελάτες τους ότι παρέχουν με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί τις συμφωνημένες προδιαγραφές

Οφέλη

 • Ενίσχυση της φήμης της εταιρείας

 • Δημιουργία ευκαιριών

 • Βελτίωση διαχείρισης χρόνου και πόρων

 • Ευαισθητοποίηση στην διαχείριση ποιότητας

 • Αύξηση ικανοποίησης πελατών

 • Συνεχής βελτίωση των διεργασιών